The Outbox Company ra mắt báo cáo tóm tắt (Outbox Capture) về “Xu hướng Du lịch Nước Ngoài Việt Nam 2022”

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Công ty Nghiên cứu thị trường Outbox ra mắt Outbox Capture “Xu hướng Du lịch Nước ngoài Việt Nam 2022” thể hiện các thông tin số liệu nổi bật được phân tích về xu hướng và hành vi của du khách Việt đối với du lịch nước ngoài…