Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn: Vai trò và những vấn đề thường thấy

Bảng câu hỏi phỏng vấn đóng một phần quan trọng trong phương pháp thu thập dữ liệu, cho phép ghi lại các câu trả lời theo cách nhất quán để tạo điều kiện phân tích dữ liệu. Là một công ty nghiên cứu thị trường, The Outbox Company rất chú trọng tới việc thiết kế…